Giải câu 5 trang 07 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 07 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) > 1 ; b) < 3 ; c) 2 = 14.

Mẫu: Với x 0, ta có $\sqrt{x}$ > 1 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ > $\sqrt{1}$ $\Leftrightarrow $ $\sqrt{}$ x > 1. Vậy x > 1.

Bài làm:

b) Với x 0, ta có $\sqrt{x}$ < 3 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ < $\sqrt{9}$ $\Leftrightarrow $ x < 9. Vậy x < 9.

c) Với x 0, ta có 2$\sqrt{x}$ = 14 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ = 7 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ = $\sqrt{49}$ $\Leftrightarrow $ x = 49. Vậy x = 49.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021