Giải câu 1 trang 43 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 43 sách VNEN 9 tập 1

Xác định hệ số góc của các đường thẳng sau:

f(x) = -3x + 2; y = 4x + 17 ; f(x) = x - $\frac{7}{8}$ ; g(x) = -0,4x - 0,05.

Bài làm:

Hệ số góc của đường thẳng f(x) = -3x + 2 là -3

Hệ số góc của đường thẳng y = 4x + 17 là 4

Hệ số góc của đường thẳng f(x) = x - $\frac{7}{8}$ là

Hệ số góc của đường thẳng g(x) = -0,4x - 0,05 là -0,4.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021