Giải câu 1 trang 44 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 44 sách VNEN 9 tập 1

Với giá trị nào của k, đồ thị hàm số y = kx + 8 đi qua điểm:

a) A(1; 12); b) B(-2; 0); c) C(0; 8).

Bài làm:

a) Đồ thị hàm số y = kx + 8 đi qua điểm A(1; 12) tức là 12 = k.1 + 8 k = 4

b) Đồ thị hàm số y = kx + 8 đi qua điểm B(-2; 0) tức là 0 = k.(-2) + 8 k = 4

c) Đồ thị hàm số y = kx + 8 đi qua điểm C(0; 8) tức là 8 = k.0 + 8(luôn đúng) suy ra với mọi k thì đồ thị hàm số y = kx + 8 luôn đi qua điểm C(0; 8).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021