Giải câu 2 trang 48 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 sách VNEN 9 tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng sau:

y = 0,8x + 2; y = 15 - 1,5x ; y = -x + 6 ; y = x - 19 ; y = 1,5x - 15

Bài làm:

Ta có:

* Đường thẳng y = 0,8x + 2 song song với đường thẳng y = x - 19

* Ba cặp đường thẳng cắt nhau là:

Đường thẳng y = 0,8x + 2 cắt nhau với đường thẳng y = 15 - 1,5x

Đường thẳng y = 15 - 1,5x cắt nhau với đường thẳng y = -x + 6

Đường thẳng y = 15 - 1,5x cắt nhau với đường thẳng y = 1,5x - 15

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021