Giải câu 1 trang 82 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 82 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán cái thang

Thang AB dài 7,6m tựa vào bức tường tạo thành góc so với phương nằm ngang. Hỏi chiều cao của bức tường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Bài làm:

Ta được hình vẽ

Gọi các điểm như trên hình, khi đó chiều cao của bức tường chính là đoạn AB

Ta có công thức:

sinC = $\Rightarrow $ AB = AC.sinC = 7,6.sin$55^{\circ}$ = 6,23m

Vậy chiều cao bức tường là 6,23m.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021