Giải câu 3 trang 7 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 sách toán VNEN 7 tập 2

Số người của một số dân tộc theo số liệu điều tra dân số năm 2010 của Việt Nam được cho trong bảng sau :

Giải câu 3 trang 7 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

Hãy cho biết :

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số đơn vị điều tra là bao nhiêu ?

c ) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu .

Bài làm:

a ) Dấu hiệu điều tra là số người của một số dân tộc.

b ) Số đơn vị điều tra là 22.

c ) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu : 73594427 ; 169501 ; 169410 ; 74506 ; 74458 ; 13840 ; 13158 ; 687 ; 436 ; 397 ; 376; 411257 ; 331194 ; 227716 ;161729 ; 146821 ; 127420; 122245 ; 1626392 ; 1068189; 968800; 823017.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021