Giải câu 4 bài 16: Hợp chất của cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 75 /SGK)

a) Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

b) Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Bài làm:

a) Đáp án A

Ta có PTHH

Ca (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

b) Đáp án A

Ta có PTHH

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021