Giải câu 4 bài: Khái niệm về mặt tròn xoay

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 39 - sgk hình học 12

Trong không gian cho hai điểm A, B cố định và có độ dài AB = 20 cm,. Gọi d là một đường thẳng thay đổi luôn luôn đi qua A và cách B một khoảng bằng 10 cm. Chứng tỏ rằng đường thẳng d luôn luôn nằm trên một mặt nón, hãy xác định trục và góc ở đỉnh của mặt nón đó.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

Kẻ

=> BH = 10cm

Ta có:

=>

Vậy đường thẳng d luôn thuộc mặt nón nhận đường thẳng AB làm trục và có góc ở đỉnh bằng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021