Giải câu 6 bài: Hệ tọa độ trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 68 - sgk hình học 12

Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây:

a) Có đường kính AB với A(4; -3; 7), B(2; 1; 3)

b) Đi qua điểm A(5; -2; 1) và có tâm C(3; -3; 1)

Bài làm:

a) Gọi I là trung điểm của AB.

=> mặt cầu có đường kính AB, có tâm I và bán kính

Ta có : và $r^{2} = IA^{2}= 9$

=> phương trình mặt cầu đường kính AB có dạng:

b) Bán kính mặt cầu:

=> phương trình mặt cầu có tâm C(3; -3; 1) có dạng:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021