Giải câu 4 bài: Hệ tọa độ trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 - sgk hình học 12

a) Tính với $\overrightarrow{a}=(3;0;-6)$ và $\overrightarrow{b}=(2;-4;0)$

b) Tính với $\overrightarrow{c}=(1;-5;2)$ và $\overrightarrow{b}=(4;3;-5)$

Bài làm:

Áp dụng công thức:

a)

b)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021