Giải câu 3 bài: Khái niệm về khối đa diện

  • 1 Đánh giá

Bài 3:Trang 12-sgk hình học12

Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện.

Bài làm:

Ta có thể chia thành 5 khối tứ diện sau: AB'CD', A'AB'D', BACB', C'B'CD' và DACD'.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021