Giải câu 3 bài: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 25 - sgk hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB'D'.

Bài làm:

Gọi chiều cao hình hộp là h thì thể tích hình hộp là .

Thể tích hình chóp là $V_{B'ABC}=\frac{1}{3}S_{ABC}.h=\frac{1}{6}.S_{ABCD}.h=\frac{1}{6}.V$.

Tương tự .

Suy ra .

Vậy .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021