Giải câu 2 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 - sgk hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng

d: lần lượt trên các mặt phẳng sau:

a) (Oxy)

b) (Oyz)

Bài làm:

Ta có:

Gọi M' và N' là hình chiếu của M và N lên mp(Oxy)

=> M'(2;-3;0) và N'(3;-1;0)

=>

=> Đường thẳng M'N' là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mp(Oxy).

=> Phương trình tham số của đường thẳng M'N' lên mp(Oxy) có dạng:

b) Tương tự:

=> Phương trình tham số của đường thẳng lên mp(Oyz) có dạng:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021