Giải câu 2 bài: Phương trình mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 - sgk hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 3; 7), B(4; 1; 3).

Bài làm:

Gọi M là trung điểm AB.

=> M( 3; 2; 5 ).

Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của AB.

=> (P) đi qua M và có vectơ pháp tuyến

=> Phương trình mp(P) có dạng:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021