Giải câu 5 bài: Hệ tọa độ trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 68 - sgk hình học 12

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau đây:

a)

b)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

Vậy mặt cầu tâm và bán kính $r=4$

b)

<=>

<=>

<=>

Vậy mặt cầu tâm và bán kính $r=\frac{19}{6}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021