Giải câu 4 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 90 - sgk hình học 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

d: và d': $\left\{\begin{matrix}x=1-t' & & \\y=2+2t' & & \\ z=3-t' & & \end{matrix}\right.$

Bài làm:

Theo bài ra để d và d' cắt nhau

<=> có duy nhất một nghiệm.

Giải hệ ta được:

Thay giá trị vào pt:

Vậy để d và d' cắt nhau <=> .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021