Giải câu 1 bài: Mặt cầu

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 49 - sgk hình học 12

Tìm tập hợp tất cả các điểm M trong không gian luôn luôn nhìn một đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.

Bài làm:

Gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB.

Xét tam giác AMB vuông tại M nên trung tuyến MO bằng nửa cạnh huyến <=>

=>

Mặt khác: lấy có: $OM=\frac{AB}{2}$

=> Tam giác AMB vuông tại M.

Kết luận: Tập hợp các điểm M trong không gian nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc vuông là mặt cầu tâm O,đường kính AB.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021