Giải câu 1 bài: Hệ tọa độ trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 - sgk hình học 12

Cho ba vectơ , $\overrightarrow{b}=(0;2;-1)$, $\overrightarrow{c}=(1;7;2)$

a) Tính tọa độ của vectơ

b) Tính tọa độ của vectơ

Bài làm:

a) Ta có:

=>

b) Tương tự:

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021