Giải câu 3 bài: Hệ tọa độ trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68 - sgk hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết .

Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hệ tọa độ trong không gian

Ta có:

<=>

=>

=>

Ta có:

=>

Ta có:

=>

Ta có:

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021