Giải câu 6 bài: Phương trình mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 80 - sgk hình học 12

Hãy viết phương trình mặt phẳng () đi qua điểm M(2; -1; 2) và song song với mặt phẳng ($\beta$) : $2x – y + 3z + 4 = 0$.

Bài làm:

Theo bài ra: mặt phẳng () song song với mặt phẳng () : $2x – y + 3z + 4 = 0$.

=> phương trình của mp() có dạng:

Mặt khác:

<=> .

Vậy phương trình của mp() là: $2x – y + 3z - 11= 0$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021