Giải câu 6 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 90 - sgk hình học 12

Tính khoảng cách giữa đường thẳng

∆ : và mp($\alpha$): $2x-2y+z+3=0$

Bài làm:

Đường thẳng ∆ qua có $\overrightarrow{u_{d}}=(2;3;2)$

=>

=> hoặc $\Delta \subset (\alpha )$

Mặt khác: nhưng $M\notin (\alpha )$

=> .

=>

Vậy .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021