Giải câu 4 trang 24 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 24 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) 3x - 2 = 2x - 3 ; b) 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x) ;

c) + 2x = $\frac{16 - x}{5}$ ; d) 4(0,5 - 1,5x) = - $\frac{5x - 6}{3}$.

Bài làm:

a) Ta có: 3x - 2 = 2x - 3 3x - 2x = - 3 + 2 x = - 1

b) Ta có: 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x) 5 - x + 6 = 12 - 8x 7x = 1 x = $\frac{1}{7}$

c) Ta có: + 2x = $\frac{16 - x}{5}$

$\frac{35x - 5 + 60x}{30}$ = $\frac{96 - 6x}{30}$

35x - 5 + 60x = 96 - 6x

101x = 101

x = 1

d) Ta có: 4(0,5 - 1,5x) = -

$\frac{12(0,5 - 1,5x)}{3}$ = - $\frac{5x - 6}{3}$

12(0,5 - 1,5x) = - (5x - 6)

0 = 13x

x = 0

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021