Giải câu 4 trang 47 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 5 - 2x luôn dương.

b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x - 5.

c) Giá trị của biểu thức 2x + 1 không nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 3.

d) Giá trị của biểu thức + 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức $(x - 2)^{2}$.

Bài làm:

a) Giá trị của biểu thức 5 - 2x luôn dương tức là:

5 - 2x > 0 2x < 5 x < $\frac{5}{2}$.

b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x - 5 tức là:

x + 3 < 4x - 5 4x - x > 3 + 5 3x > 8 x > $\frac{8}{3}$.

c) Giá trị của biểu thức 2x + 1 không nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 3 tức là:

2x + 1 x + 3 $\Leftrightarrow $ 2x - x 3 - 1 $\Leftrightarrow $ x 2.

d) Giá trị của biểu thức + 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức $(x - 2)^{2}$ tức là:

+ 1 $\leq $ $(x - 2)^{2}$

$x^{2}$ + 1 $\leq $ $x^{2}$ - 4x + 4

$x^{2}$ - $x^{2}$ + 4x $\leq $ 4 - 1

4x $\leq $ 3

x $\leq $ $\frac{3}{4}$.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021