Giải câu 44 bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 44: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x : 13 = 41

b) 1428 : x = 14

c) 4x : 17 = 0

d) 7x - 8 = 713

e) 8(x - 3) = 0

g) 0 : x = 0.

Bài làm:

a) x : 13 = 41

<=> x = 13.41

<=> x = 533

Vậy x = 533.

b) 1428 : x = 14

<=> x = 1428 : 14

<=> x = 102

Vậy x = 102.

c) 4x : 17 = 0

<=> 4x = 0.17

<=> 4x = 0

<=> x = 0

Vậy x = 0.

d) 7x - 8 = 713

<=> 7x = 713 + 8

<=> 7x = 721

<=> x = 721 : 7

<=> x = 103

Vậy x = 103.

e) 8(x - 3) = 0

<=> x - 3 = 0 : 8

<=> x - 3 = 0

<=> x = 3

Vậy x = 3.

g) 0 : x = 0

Vì x là số chia =>

Vì số 0 chia cho mọi số khác 0 đều cho kết quả là 0 => x ∈ N*.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021