Giải câu 47 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 47: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

Tính

Bài làm:

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần rồi xếp các số hạng đồng dạng theo cùng cột dọc ta được:

Ta thu được kết quả

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021