Đáp án câu 4 đề 8 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Một nhóm học sinh làm bài kiểm tra môn toán có điểm số như sau:

7698724757
94257510874

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài?

b. Lập bảng tần số và nhận xét

c. Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu

Bài làm:

Câu 4:

a. Dấu hiệu là :" Điểm số của bài kiểm tra môn toán của một nhóm học sinh". Có 20 học sinh làm bài

b. Bảng tần số

Giá trị (X)245678910
Tần số (n)23316221N=20

Nhật xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 20

Số các giá trị khác nhau: 8

Giá trị lớn nhất: 10

Giá trị nhỏ nhất: 2

Giá trị có tàn số lớn nhất: 7

Giá tri có tần số nhỏ nhất: 6; 10

Giá trị chủ yếu: 7

c. Điểm trung bình:

Mốt của dấu hiệu

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021