Giải câu 36 bài luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 36: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) tại \(x = 5 \)và \(y = 4\)

b) tại \(x = -1 \)và \(y = -1\)

Bài làm:

a)

Thay và \(y = 4\)vào biểu thức ta được:

Vậy biểu thức có giá trị là tại \(x = 5 \)và \(y = 4\)

b)

Thay và \(y = -1\)vào biểu thức ta được:

Vậy biểu thức có giá trị là tại \(x = -1 \)và \(y = -1\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021