Giải câu 62 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 62: trang 50 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

c) Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là nghiệm của đa thức Q(x).

Bài làm:

a) Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần

b)

c) Ta có

là nghiệm của P(x).

không phải là nghiệm của Q(x).

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021