Giải câu 5 bài 5: Khối lượng Đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 18 SGK lí 6)

Hãy tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống sau :

"397g ; 500g ; lượng ; khối lượng"

Mọi vật đều có(3) .............

Bài làm:

Mọi vật đều có khối lượng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021