Giải câu 5 trang 15 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) : $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{150}}$ ; b) ($\sqrt{12}$ + $\sqrt{27}$ - $\sqrt{3}$) : $\sqrt{3}$ ;

c) ( - $\sqrt{\frac{9}{5}}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ ; d) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

Ta có: : $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{150}}$ = $\sqrt{\frac{169}{81}}$ : $\sqrt{\frac{6}{150}}$ = $\frac{\sqrt{169}}{\sqrt{81}}$ : $\sqrt{\frac{1}{25}}$ = $\frac{13}{9}$ : $\frac{1}{5}$ = $\frac{65}{9}$

Giải câu b)

Ta có: ( + $\sqrt{27}$ - $\sqrt{3}$) : $\sqrt{3}$ = : $\sqrt{3}$ + $\sqrt{27}$ : $\sqrt{3}$ - $\sqrt{3}$ : $\sqrt{3}$ = $\sqrt{\frac{12}{3}}$ + $\sqrt{\frac{27}{3}}$ - $\sqrt{\frac{3}{3}}$ = $\sqrt{4}$ + $\sqrt{9}$ - $\sqrt{1}$ = 2 + 3 - 1 = 4

Giải câu c)

Ta có: ( - $\sqrt{\frac{9}{5}}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ = ($\frac{1}{\sqrt{5}}$ - $\frac{3}{\sqrt{5}}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ = $\frac{1}{5}$ - $\frac{3}{5}$ + 1 = $\frac{3}{5}$.

Giải câu d)

Ta có: = $\sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{2}}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021