Giải câu 57 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 57: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.

Bài làm:

Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là a , b , c ( a,b,c > 0 )

Theo bài ra, ta có :

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

=>

=> ( t/mãn )

Vậy số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là 8 viên , 16 viên , 20 viên.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021