Giải câu 6 trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho các chất sau, tinh bột, xenlulozo, glucozo, saccarozo. Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

A. Tinh bột

B. Xenlulozo

C. Glucozo

D. Saccarozo

Bài làm:

Đáp án: C

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021