Giải câu 7 bài 61: Sản xuất điện năng Nhiệt điện và thủy điện sgk Vật lí 9 trang 161

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 161 Sgk Vật lí lớp 9

Thế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: A = P.h. Một lớp nước dày 1m trên mặt một hồ chứa nước có diện tích 1km2 và độ cao 200m so với cửa tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?

Bài làm:

Công mà lớp nước có thể sinh ra khi chảy vào tuabin là:

A = P.h = V.d.h = 1.10.10000.200 = 2.10$^{12}$ (J)

( Với d là trọng lượng riêng của nước, d = 10000 N/m )

Vì thế năng của nước chảy vào tuabin sẽ chuyển hóa thành điện năng, nên năng lượng điện mà lớp nước có thể cung cấp chính bằng công mà lớp nước có thể sinh ra khi chảy vào tuabin và bằng 2.10 (J)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9