Giải câu 8 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng sgk vật lí 12 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 158 - sgk vật lí 12

Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết photon.

Bài làm:

Trong hiện tượng quang điện mỗi phôtôn bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng cho một electron. Để bứt được electron ra khỏi bề mặt kim loại thì năng lượng của phôtôn phải lớn hơn công thoát A.

hf ≥ A hay ≥ A => λ ≤$\frac{hc}{A}$

với A =

λ ≤ λ0

với λ0 là giới hạn quang điện của kim loại.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021