Giải toán VNEN 4 bài 37: Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 37: Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 90. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Tính giá trị hai biểu thức:

3 x (4 + 5) 3 x 4 + 3 x 5

b. So sánh hai giá trị biểu thức trên?

Trả lời:

a. Tính giá trị biểu thức:

3 x (4 + 5) = 3 x 9 = 27 3 x 4 + 3 x 5 = 12 + 15 = 27

b. Từ kết quả câu a ta thấy, giá trị của hai biểu thức trên bằng nhau va bằng 27.

2. Đọc kĩ nội dung sau: (sgk trang 91)

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau

a x (b+c) = a x b + a x c

3. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) rồi so sánh giá trị các biểu thức trong bảng trên

Trả lời:

abca x (b+c)a x b + a x c
3423 x (4+2) = 183 x 4 + 3 x 2 = 18
2342 x (3 + 4) = 142 x 3 + 2 x 4 = 13
7467 x (4 + 6) = 707 x 4 + 7 x 6 = 70

=>Gía trị của các biểu thức trong bảng trên bằng nhau: a x (b+c) = a x b + a x c

4. Em và bạn cùng tính giá trị hai biểu thức: 3 x (6 - 4) và 3 x 6 - 3 x 4. Em và bạn so sánh giá trị hai biểu thức trên

Trả lời:

Tính giá trị biểu thức: 3 x (6 - 4) = 6 và 3 x 6 - 3 x 4 = 6

=> Giá trị của hai biểu thức trên bằng nhau.

5. Đọc kĩ nội dung (sgk)

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ rồi trừ hai kết quả cho nhau

a x (b-c) = a x b - a x c

6. Tính giá trị biểu thức và so sánh giá trị các biểu thức trong bảng trên.

Trả lời:

abca x (b -c)a x b - a x c
3523 x (5-2) = 93 x 5 - 3 x 2 = 9
2932 x (9-3) = 122 x 9 - 2 x 3 = 12
5745 x (7-4) = 155 x 7 - 5 x 4 = 15

=>Giá trị của các biểu thức bằng nhau: a x (b-c) = a x b - a x c

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 92 sách VNEN toán 4

a. Tính bằng hai cách: 28 x (6+4); 306 x (3+5)

b. Tính bằng hai cách theo mẫu:

6 x 42 + 6 x 58 146 x 7 + 146 x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 92 sách VNEN toán 4

a. Tính và so sánh hai giá trị biểu thức:

(4+5) x 3 4 x 3 + 5 x 3

b. Nêu cách nhân một tổng với một số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 92 sách VNEN toán 4

a. Tính và so sánh hai giá trị biểu thức:

(6-4) x 3 6 x 3 - 4 x 3

b. Nêu cách nhân một hiệu với một số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 92 sách VNEN toán 4

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng hoặc nhân một số với một hiệu để tính:

a. 34 x 11 b. 47 x 101

c. 142 x 9 d. 38 x 99

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 93 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một cửa hàng có 50 thùng vở, mỗi thùng đựng 125 quyển. Cửa hàng đã bán hết 20 thùng vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 93 sách VNEN toán 4

Em cùng người lớn tính bằng nhiều cách, xem cách nào nhanh nhất?

15 x 99 = ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 159 lượt xem
Chủ đề liên quan