Giải toán VNEN 4 bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 49. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " Thay chữ bằng số":

Ví dụ mẫu:

aba + b
7613
549
8715
437
3912

2. Đọc kĩ nội dung và giải thích cho bạn (sgk)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm

Trả lời:

  • Giá trị của biểu thức a + b với a=4 và b=2 là 6
  • Giá trị của biểu thức b +a với a=4 và b=2 là 6
  • Giá trị của biểu thức a - b với a=8 và b=5 là 3
  • Giá trị của biểu thức m x n với m=5 và n=9 là 45

4. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn (sgk)

5. Nêu kết quả tính

a. 468 + 379 = 847 b. 6509 + 2876 = 9385

379 + 468 = ...... 2876 + 6509 = .......

Trả lời:

379 + 468 = 847 2876 + 6509 = 9385

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

aba+bb + aa - ba x ba : b
63
102
123
303

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 10 là ....

b. Giá trị của biểu thức a + b với a = 25 và b = 10 là ....

c. Giá trị của biểu thức m x n với m = 3 và m = 7 là ....

d. Giá trị của biểu thức c : d với c = 18 và d = 3 là ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức a - b nếu:

a. a = 23 và b = 10 b. a = 17cm và b = 8cm c. a= 25kg và b = 10kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a. 48 + 12 = 12 + .... b. p + q = q + ......

37 + 198 = .... + 37 26 + 0 = .... + 26

.... + 73 = 73 + 216 m + 0 = ..... + m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Điền dâu < = >:

2975 + 3216 ....... 3216 + 2975 8264 + 925 .... 925 + 8400

2975 + 3216 ....... 3216 + 3000 8264 + 925 .... 900 + 8264

2975 + 3216 ....... 3216 + 2900 925 + 8264 .... 8264 + 925

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Em viết biểu thức chứa hai chữ rồi cùng người lớn tính giá trị biểu thức khi thay hai chữ bằng các số khác nhau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 113 lượt xem
Chủ đề liên quan