Giải tuần 12 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

:

8

16824325648406472800
223476589100

7.

8 x 2 = 16 8 x 7 = 56 8 x 10 = 80 8 x 5 = 40

16 : 8 = 2 56 : 8 = 7 80 : 8 = 10 40 : 8 = 5

16 : 2 = 8 56 : 7 = 8 80 : 10 = 8 40 : 5 = 8

8 x 8 = 64 64 : 8 = 8 8 x 9 = 72 72 : 8 = 9

8. a)

Bài giải:

Mỗi nhóm có số học sinh là:

40 : 8 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

b)

Bài giải:

Lớp đó được chia thành số nhóm là:

40 : 8 = 5 (nhóm)

Đáp số: 5 nhóm.

9.

Bài giải:

Sau đợt thi dấu đầu tiên thì còn lại số đội là:

44 - 12 = 32 (đội)

Mỗi bảng có số đội là:

32 : 8 = 4 (đội)

Đáp số: 4 đội.

10.

Quan sát hình 1 và hình 2 ta thấy: (4 + 3) x 5 = 35

(6 + 2) x 9 = 72

Vậy: (5 + 4) x 6 = 54. Điền số 54 và chỗ trống.

11.

a) b)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021