Giải tuần 20 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6. a) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

5942; 5491; 5438;5328; 5192.

b) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

2135; 3459; 5476; 7012; 7362

7.

a) 1km = 100m b) 1 giờ 37 phút > 65 phút

c) 5km > 4572m d) 2 giờ 15 phút > 75 phút

e) 3m 67cm > 3267mm g) 6 giờ < 500 phút

8.

Giải tuần 20 luyện tập 2

9.

Giải tuần 20 luyện tập 2

c) Nếu muốn điểm I là điểm giữa của hai điểm M, N thì chỉ việc lấy điểm I bất kì trên đoạn thẳng MN.

Khi vẽ điểm I là trung điểm của MN thì điểm I lấy trên đoạn thẳng MN và I cách đều hai điểm MN, tức là MI = IN = 3cm.

10.

Bài giải:

Theo bài ra ta thấy chữ số hàng chục chỉ có thể là các chữ số sau: 2, 4, 6, 8

Suy ra chữ số hàng đơn vị tương ứng là: 1, 2, 3, 4.

Các hiệu có thể lập được là:

21 - 12 = 9; 42 - 24 = 18; 63 - 36 = 27; 84 - 48 = 36

Vậy số phải tìm là 63.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021