Giải vật lí 12: bài tập 7 trang 169 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 7: Trang 169 – sgk vật lí 12

Ion crom trong hồng ngọc phát ta ánh sáng đỏ có bước sóng 0,694µm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức đó, ion crom phát ra ánh sáng nói trên.

Bài làm:

=$0,694\mu m$=$0,694.10^{-6}m$

Hiệu giữa hai mức năng lượng là:

= hf

nên

Thay số: ,$c=3.10^{8}m/s$,$\lambda=0,694.10^{-6}m$

=> =$\frac{2,86.10^{-19}}{1,6.10^{-19}}$=1,79eV

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021