Hát bài hát về anh Kim Đồng cho người thân nghe. Dựa vào tranh kể cho người thân nghe về nơi sinh sống, trang phục của anh Kim Đồng?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hát bài hát về anh Kim Đồng cho người thân nghe. Dựa vào tranh kể cho người thân nghe về nơi sinh sống, trang phục của anh Kim Đồng?

Bài làm:

Bài hát: Kim Đồng

Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít
Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu
Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù
Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù.

Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi!
Tuy anh xa rồi tuy anh xa rồi
Gương anh sáng ngời gương anh sáng ngời.
Đội ta cố noi

Bao phen giao liên trong rừng gian lao
Nguy nan vô cùng xung phong theo gương anh hùng
Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi
Anh luôn luôn tiến tiến tiến đi theo dò quân xâm lăng

Anh xông pha chốn khắp chốn đi tuyên truyền trong nhân dân
Kim Đồng tên anh muôn thuở không mờ
Kim Đồng tên anh lừng lẫy chiến khu.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021