Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì? Câu nào nêu rõ lí lẽ của bác nông dân? Mồ Côi đã nghĩ ra cách gì để bác nông dân trả được tiền cho chủ quán vì đã hít mùi thơm của thịt?

  • 1 Đánh giá

6. Trao đổi nhóm, chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì? (Đọc đoạn 1)

a. Về việc không trả tiền thức ăn.

b. Về việc không trả tiền ngồi nhờ ở quán để ăn cơm nắm.

c. Về việc không trả tiền hít mùi thơm của thức ăn.

Câu hỏi 2: Câu nào nêu rõ lí lẽ của bác nông dân? (Đọc đoạn 2)

a. Tôi không đụng chạm gì đến thức ăn trong quán.

b. Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn cơm nắm, không mua gì cả.

c. Tôi chỉ hít hương thơm thức ăn trong quán.

Câu hỏi 3: Mồ Côi đã nghĩ ra cách gì để bác nông dân trả được tiền cho chủ quán vì đã hít mùi thơm của thịt? (Đọc đoạn 3).

a. Bằng cách trả hai đồng bạc.

b. Bằng cách trả hai mươi đồng bạc.

c. Bằng cách nghe tiếng của hai đồng bạc được xóc mười lần.

Bài làm:

Câu hỏi 1: Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì?

Đáp án: c. Về việc không trả tiền hít mùi thơm của thức ăn.

Câu hỏi 2: Câu nào nêu rõ lí lẽ của bác nông dân?

Đáp án: b. Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn cơm nắm, không mua gì cả.

Câu hỏi 3: Mồ Côi đã nghĩ ra cách gì để bác nông dân trả được tiền cho chủ quán vì đã hít mùi thơm của thịt?

Đáp án: c. Bằng cách nghe tiếng của hai đồng bạc được xóc mười lần.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021