Hãy chép sơ đồ vào vở và vẽ đường đi của ánh sáng đã giúp ta nhìn thấy Hỏa tinh.

  • 1 Đánh giá

3. Sơ đồ hình 5.2 mô tả vị trí của Mặt Trời và Hỏa tinh. Chúng ta thấy Hỏa tinh vì nó phản chiều ánh sáng Mặt Trời. Hãy chép sơ đồ vào vở và vẽ đường đi của ánh sáng đã giúp ta nhìn thấy Hỏa tinh.

Bài làm:

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021