Tìm các từ trong ngoặc (Mặt Trăng, Mộc tinh, Ngân hà, Trái Đất, Mặt Trời) thích hợp cho các chỗ trống cho mỗi câu hỏi bên dưới (ghi câu trả lời của em vào vở)

  • 1 Đánh giá

2. Tìm các từ trong ngoặc (Mặt Trăng, Mộc tinh, Ngân hà, Trái Đất, Mặt Trời) thích hợp cho các chỗ trống cho mỗi câu hỏi bên dưới (ghi câu trả lời của em vào vở)

a) Mặt Trăng quay quanh ...

b) Tên thiên hà của chúng ta là ...

c) Trong danh sách trên, ... là một vì sao

d) Trong danh sách trên, ... là một hành tinh

e) Trong danh sách trên, ... là một nguồn sáng

g) Trong danh sách trên, ... là một phần của hệ Mặt Trời

Bài làm:

a) Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

b) Tên thiên hà của chúng ta là Ngân Hà

c) Trong danh sách trên, Mặt Trăng là một vì sao

d) Trong danh sách trên, Mộc tinh là một hành tinh

e) Trong danh sách trên, Mặt Trời là một nguồn sáng

g) Trong danh sách trên, Mặt Trời là một phần của hệ Mặt Trời

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021