Hãy cho biết trong các vật sau đây, vật nào là vật sống, vật nào là vật không sống?

  • 1 Đánh giá

II. Vật sống và vật không sống

Hãy cho biết trong các vật sau đây, vật nào là vật sống, vật nào là vật không sống?

1. Con người 2. Trái đất

3. Cái bàn 4. Cây lúa

5. Con voi 6. Cây cầu

Bài làm:

Trong các vật trên:

  • Vật sống là: con người, cây lúa, con voi
  • Vật không sống là: cái bàn, cây cầu, trái đất
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021