Khi hòa muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị ắng xuống đáy thì có tạo thành huyền phù không?

  • 1 Đánh giá

III. Huyền phù và nhũ tương

1. Khi hòa muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị ắng xuống đáy thì có tạo thành huyền phù không?

2. Kể tên một số nhũ tương và huyền phù xung quanh em.

* Hoạt động: Phân biệt huyền phù với dung dịch

Quan sát và trả lời câu hỏi:

1. Nước đường và nước bột sắn dây có cũng trong suốt không? Cốc nào là dung dịch, cốc nào là huyên phù

2. Sau 30 phút, ở mỗi cốc có sự thay đổi nào không?

Bài làm:

* Câu hỏi

1. Khi hòa muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị ắng xuống đáy thì không tạo thành huyền phù. Vì huyền phù gồm các hạt chất rắn lơ lửng trong lòng chất lỏng.

2.

  • Huyền phù: bùn trong nước, phù sa trong nước
  • Nhũ tương: hỗn hợp lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng, bơ, viên nang cá,...

Hoạt động

1. Dung dịch nước đường trong suốt còn huyền phù bột sắn dây trắng đục

2. Cốc đường không thay đổi, cốc bột dẵn dây thấy, bột sắn lắng xuống đáy cốc

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021