Hãy điền vào chỗ trống (...) để hoàn thành phiếu học tập sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy điền vào chỗ trống (...) để hoàn thành phiếu học tập sau:

Phiếu học tập

Vào khoảng thiên niên kỉ thứ IV-III TCN, các quốc gia cổ đại.................... đã ra đời bên lưu vực các dòng sông lớn. Cư dân................ cổ đại có nền kinh tế................... làm chủ đạo và đã xây dựng nhà nước quân chủ quyền chuyên chế với quyền lực tối cao của....................

Vào khoảng thiên niên kỉ I TCN , các quốc gia thành bang đã được thành lập ở ....... và ........Dựa trên nền kinh tế ........... và buôn bán phát triển , cư dân Hi Lạp cổ đại đã xây dựng được nền dân chủ tiến bộ . Mặc dù cư dân ......và ...... cổ đại đã thiết lập được nền dân chủ tiến bộ nhưng nền dân chủ này còn tồn tại nhiều hạn chế vì dựa trên sự bóc lột sức lao động của ........

Bài làm:

Vào khoảng thiên niên kỉ IV - III TCN , các quốc gia cổ đại phương Đông đã ra đời bên lưu vực các dòng sông lớn . Cư dân phương Đông cổ đại có nền kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo và đã xây dựng nhà nước quân chủ chuyên chế với quyền lực tối cao của vua.

Vào khoảng thiên niên kỉ I TCN , các quốc gia thành bang đã được thành lập ở Hi LạpRô - ma . Dựa trên nền kinh tế thương nghiệp và buôn bán phát triển , cư dân Hi Lạp cổ đại đã xây dựng được nền dân chủ tiến bộ . Mặc dù cư dân Hi Lạp Rô - ma cổ đại đã thiết lập được nền dân chủ tiến bộ nhưng nền dân chủ này còn tồn tại nhiều hạn chế vì dựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021