Khoa học xã hội 6 bài 7: Cham-pa và Phù Nam

 • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Cham-pa và Phù Nam- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 42. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi đông.

 • Nêu những hiểu biết của em về một trong những khu di tích: Mĩ Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo
 • Em biết gì về nhà nước Cham-pa và nhà nước Phù Nam? Nêu những hiểu biết của em về nhà nước đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về sự ra đời của nước Cham-pa

 • Quan sát lược đồ hình 1, xác định giới hạn một số vùng đất và một số đại danh của nước Cham-pa
 • Trình bày hoàn cảnh và sự ra đời của nhà nước Cham-pa

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của nước Cham-pa

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình 2,3 để thảo luận trả lời câu hỏi sau:

 • Nêu các ngành kinh tế chính của cư dân Cham-pa
 • Đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Cham-pa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu sự ra đời của nước Phù Nam

Đọc thông tin và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

 • Nước Phù Nam ra đời dựa trên cơ sở của nên văn hóa nào? Nêu những hiểu biết về văn hóa Óc Eo
 • Hãy cho biết thể chế chính trị của nước Phù Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nêu tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của nước Phù Nam

Đọc đoạn thông tin, kết hợp quan sát hình 4,5 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

 • Nêu tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp, ngoại thương của cư dân Phù Nam
 • Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Phù Nam như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hoàn thành phiếu học tập:

Phiếu học tập

Lập bảng thống kê về quốc gia Cham-pa và Phù Nam theo nội dung sau:

Nội dung thống kê

Cham-pa

Phù Nam

Hoàn cảnh ra đời

Thể chế chính trị

Các ngành kinh tế chính

Văn hóa

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nước Cham-pa và nước Phù Nam ra đời dựa trên cơ sở của nền văn hóa nào?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng- Tìm tòi mở rộng

1. Những di sản văn hóa của người Chăm còn được lưu truyền đến ngày nay phản ánh sự phát triển của ngành nào? Theo em cần làm gì để gìn giữ và phát triển những di sản văn hóa đó

=> Xem hướng dẫn giải


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6