Hãy giải thích vì sao về mùa khô ít mưa, công suất của nhà máy thủy điện lại giảm đi. sgk Vật lí 9 trang 161

  • 1 Đánh giá

Trang 161 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy giải thích vì sao về mùa khô ít mưa, công suất của nhà máy thủy điện lại giảm đi.

Bài làm:

Khi ít mưa, mực nước trong hồ chứa giảm, thế năng của nước giảm, dẫn theo động năng của tuabin giảm, nên công suất của máy phát điện giảm từ đó làm cho công suất nhà máy thủy điện giảm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021