Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa?

Bài làm:

Những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa bao gồm:

  • Liên Xô và Đông Âu đều có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  • Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021