Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng

Chức năngBào quan

1. Nơi tổng hợp protein

2. Vận chuyển các chất trogn tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào

a. Lưới nội chất

b. Ti thể

c. riboxom

d. Bộ máy Gôngi

Bài làm:

Câu 1:

Đáp án : 1 - c; 2 - a ; 3 - b; 5 - d

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021